ژاپن موزیک

خنده بازار

 

 

خنده بازار

 

 

 

 

مِلَتی شدیم که اگه دستُ پامونم ببندن بندازنمون توو دریا آبشُش در میاریمُ خودمونو با محیط سازگار میکنیم بعدشم جُکاشو میسازیم میخندیم

 

 

.

 

 

 

 

تو دانشگاه از یه دختر خوشم اومد یه اسکناس در آوردم روش شماره نوشتم و
رفتم بهش گفتم این پول تازه از جیب شما افتاد و اون دختر منگول رفت باهاش
ساندویچ خرید.. خنثی

حالا مشکل اینجا نیست درد من اینه که ساندویچیه از ساعت 12 شب تا الان داره پیام میده میگه از ساندویچ خوشت اومد عزیزماوه

 

.

 

 

رفتم خواستگاری تو اتاق دختره پرسیده نظره شما راجبه مهریه چیه؟؟ منم گفتم ۲ تا ربع سکه به نیت دو طفلان مسلم . دیگه هیچی انگار قبول نکردن.. مردم چه بی اعتقاد و بی دین شدن والاااااخنثی

.

 

 

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺭﻓﺘﯿﻢ ﻧﻮﻧﻮﺍﯾﯽ( ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ) ، ﯼ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻮﻥ ﺑﺎﮐﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ، ﯾﻬﻮﯾﯽ ﺍﯾﻦ ﺣﺲ ﺷﻮﺧﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻦ ﮔﻞ ﮐﺮﺩ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ : ﺑﺶ ﺩﺍﻧﺎ ﺑﺮﺑﺮﯼ ﺧﺎﺷﺨﺎﺷﻠﺮﯼ ﻭﺭ. ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﻫﻢ ﻧﻪ ﻭﺭﺩﺍﺷﺖ ﻧﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﮔﻔﺖ : ﺳﻦ ﺗﺮﮎ ﺳﻦ؟

ﻣﻦخنثی

تعجبدوستم

ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩنیشخند

ﻫﯿﭽﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﻻﻥ ﺩﻭ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﻣﯿﮕﺮﺩﯾﻢخنثی 

.

 

 

سلامتی مردی که از سرکار برگشت دید زنش خوابه تلویزیون رو خاموش کرد پتو رو کشید روی زنش بعد در گوشش گفت : پاشو شام رو بیار آخرین آنلاینت یک دقیقه پیش بوده زنده باد تکنولوژیخنثینیشخند

.

 

 

ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺍﺯ ﻋﺮﻭﺳﯽ   ﺩﺧﺘﺮﻫﺎ: 1- ﺑﻨﺪ ﮐﻔﺸﻬﺎ ﮐﻪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻭﺟﺐ ﺯﯾﺮ ﺷﮑﻢ،ﺩﻭﺭ ﭘﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ! 2- ﻣﺎﻧﺘﻮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻭﺭﻧﺪ 3- ﻟﺒﺎﺱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﺩﺭ ﯾﺎ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻭﺭﻧﺪ 4- ﻣﻮﻫﺎﯼ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ 5- لنز را در میارن 6- گن را در میارن 7- ﻣﮋﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺭﺍ ﻣﯿﮑَﻨﻨﺪ! 8- ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎﯼ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺭﺍ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ! 9- ﺁﺭﺍﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﭘﺎﮐﻦ ﭘﺎﮎ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ 10- ﺻﻮﺭﺕ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﻮﯾﻨﺪ! 11-ﻟﺒﺎﺳﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺭ ﮐﻤﺪ ﺟﺎﺳﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ! 12- ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﻨـــــــــــــــﺪ!   ﭘﺴﺮﻫﺎ: 1- ﺷﻠﻮﺍﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻭﺭﻧﺪ 2- ﺷﻠﻮﺍﺭﮎ ﺭﺍ ﻣﯿﭙﻮﺷﻨﺪ 3- ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﻨـــــــــــــــــــــــــﺪ بعلـــــــــه...از اتاق فرمان اشاره کردن شلوارکم نمیپوشن، میخوابنخنثی

 

 

.

 

 

دقت کردین وقتی کبوتر ها رو ماشین سفید دسته گل به اب میدن سیاهه! ولی رو ماشین مشکی سفیده؟! من فک میکنم رنگش دست خودشونه نیشخند

بی تربیتاااا... خنثی

.

 

 

پسرها بعد ۱۰ دقیقه به تفاهم میرسند که روز جمعه برای تفریح کجا برن :) دخترها بعد ۴ ساعت بحث ، تفریحشون لغو میشه چون الهه به نسترن گفت : خرسخنثی

 

 

.

 

میگن که... تو بروکسل چند تا بمب منفجر کردن 28  نفر مردن... اینجا دو روز اول عید 169 نفر تو تصادفات جاده ای مردن.

 


.

 

 

طرف از دار دنیا یه شلوار داره که اونم خشتکش پاره استبعد پشت تلفن جوری به دختره میگه  که دنیارو به پات میریزم کسی ندونه فکر میکنه طرف امپراطور چوسانِ قدیمهخنثی

 

.

 

 

ﻋﺠﺎﯾﺐ ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ: . . . . . . . . . ۱. ﻫﯿﭽﻜﺲ ﻛﺎﺭﻧﻤﯿﻜﻨﻪ، ﺍﻣﺎﻫﻤﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﺍﺟﺮﺍ ﻣﯿﺸﻦ! ۲.ﻫﻤﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﺍﺟﺮﺍﻣﯿﺸﻦ، ﺍﻣﺎﭼﯿﺰﻯ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯿﺸﻪ! ۳. ﻫﯿﭽﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯿﺸﻪ، ﺍﻣﺎﻛﺴﯽ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻧﯿﺴﺖ! ۴. ﻫﯿﭽﻜﺲ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻧﯿﺴﺖ، ﺍﻣﺎﻫﻤﻪ ﻧﺎﺭﺍﺿﯽ ﺍﻧﺪ ! ۵.ﻫﻤﻪ ﻧﺎﺭﺍﺿﯽ ﺍﻧﺪ، ﺍﻣﺎﻛﺴﯽ ﺷﻜﺎﯾﺘﯽ ﻧﺪﺍﺭﻩ! ۶. ﻫﯿﭽﻜﺲ ﺷﻜﺎﻳﺘﻰ ﻧﺪﺍﺭﻩ، ﺍﻣﺎﻫﻤﻪ ﻧﻖ ﻣﻴﺰﻧﻦ! .۷ﻫﻤﻪ ﻧﻖ ﻣﯿﺰﻧﻦ ﺍﻣﺎ ﻫﯿﭽﻜﺲ ﻛﺎﺭﯼ ﻧﻤﯿﻜﻨﻪلبخند

 

 

.

 

 

یه نفر pm ﺩﺍﺩﻩ :ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺍﺩﺩﺕ ﮐﻨﻢ ﭼﮑﺎﺭ ﮐﻨﻢ …؟ ﮔﻔﺘﻢ: . ﮐﭙﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ …. ﺩﻭﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ …. ﻭ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭ ﺗﻮ ﺑﯿﺎﺭ!!! ﺩﯾﮕﻪ pm ﻧﺪﺍﺩ ﻓﮏ ﮐﻨﻢ ﺭﻓﺘﻪ ﻣﺪﺍﺭﮐﺸﻮ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﻪ:D]

 

.

 

میگن وانت پراید یه آپشن داره به اسم ایر بنگ???? . هنگام تصادف خودرو رو منفجر میکنه که راننده زیاد زجر نکشه!:)]

 

.

 


انواع مرد: اروپایی:یه زن داره یه دوست دختر(زنشو بیشتر از دوست دخترش دوست داره(مرد امریکایی: یه زن داره یه دوست دختر(دوست دخترشو بیشتراز زنش دوست داره )مرد ایرانی:یه زن داره سی تا دوست دختر(مامانشو رو از همه بیشتر دوست داره(

 

.

 

مرد به خدا می گه: چرا زن رو زیبا آفریدی؟ خدا می گه: واسه اینکه تو دوستش داشته باشی! دوباره می پرسه پس چرا ناقص العقله؟ خدا هم درجواب به این سوال احمقانه مرد پاسخ میده: واسه این که تورو دوست داشته باشهخنثی!!!

 

.

 

دختره پست گذاشته : هر پسری وارد زندگیم میشه اونی نیست که میخوام پسره کامنت گذاشته : باز درد تو خوبه من هردختری رو تو خیابون میبینم لامصب همونیه که میخوامخنثینیشخند

 

.

 

 

خدا تو ده فرمان کل قوم حضرت موسی رو هدایت کرد، این دختر همسایه ی ما با ده فرمان پارک نمیتونه کنهخنثی

 

 

.

 

ﻗﺪﯾﻤﺎ ﯾﮑﯽ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﻤﺶ ﺑﻬﻢ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺧﺎﻧﻮﻣﻢ ﺍﻭﻧﻢ ﻧﺎﻇﻤﻤﻮﻥ ﺑﻮﺩ  ﻫﯽ ﻣﯿﮕﻔﺖ : ﺧﺎﻧﻮﻣﻢ ﻣﻘﻨﻌﺘﻮ ﺑﮑﺶ ﺟﻠﻮ ﺧﺎﻧﻮﻣﻢ ﻧﺎﺧﻨﺎﺗﻮ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﮐﻦ ﺧﺎﻧﻮﻣﻢ ﺷﻠﻮﻍ ﻧﮑﻦ ﺧﺎﻧﻮﻣﻢ ﻧﺰﻥ ﺭﻭ ﻣﯿﺰ خانومم سیبیلات کو؟؟؟؟؟ ﺍﺻﻦ ﯾﺎﺩ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﻔﺘﻢ ﺍﺷﮏ ﺗﻮ ﭼﺸﺎﻡ جمع میشهخنثی

 

 

.

 

 

 

ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻰ ﮐﻨﻢ ﻭﻗﺘﻰ ﻣﻰ ﺷﻨﻮﻡ بعضی دخترا ﺩﻭ میلیون ﺧﺮﺝ ﺭﻧﮓ موهاشون میکنن! . . ﻣﺎ ﺁﺷﭙﺰﺧﻮﻧﻪ ﻭ ﺣﺎﻝ ﻭ ﭘﺬﻳﺮﺍﺋﻰ ﺭﻭ ﺭﻧﮓ ﮐﺮﺩﻳﻢ ﭘﻮﻧﺼﺪ ﺗﻮﻣﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺸﺪ

 

.

 

کمربند ایمنی و ایربگ تو پراید اضافیه!....

شما اگه با سرعتی تصادف کنی که احتیاج به کمربند ایمنی و ایربگ باشه فقط کار مامور آتش نشانی رو سخت تر کردیلبخند

 

 

.

 

توفیق اجباری یعنی

میری آنتالیا فسق و فجور کنی، بمب میترکه شهید میشینیشخند

 

 

 

.

 

میگن که.. فلسفه ی اختراع مونوپاد این بود که

بشر فهمید از دور همه چیز قشنگ تر به نظر میرسه حتی خودشنیشخند!

 

 

.

 

 

طوری خوشگل نباشید که آدم نفهمیده چی گفتید بگه اوکی چشمخنثی

 

 

.

 

 

 

 [ یکشنبه 29 فروردين 1395 ] [ 11:6 ] [ rahgozar ]

مطالب مرتبط