ژاپن موزیک

یادش بخیـــر

 

 

اینترنت

 

 

اینترنت

 

 

 

روزی روزگاری بود کهwindowفقط به معنی یه دریچه تو دیوار بود وapplicationروی کاغذ نوشته میشد.

دورانی کهkeyboardنوعی پیانو بود وmouseفقط یک حیوان..

سالها پیش به هنگامی کهfileوسیله مهمی در ادارات بود وhard drive یک سفر غیر راحت جاده ای.

وقتی کهcutبا چاقو انجام میشد وpasteتوسط چسب...

زمانه ای کهwebخانه عنکبوت بودvirusفقط سرماخوردگی..

موقعی کهappleوblackberryفقط میوه به حساب میومدن..!!یادش بخیـــر

اون زمانها ؛ ما وقت بسیار زیادی ... برای بودن با خانواده داشتیم!

 

. [ شنبه 11 ارديبهشت 1395 ] [ 17:50 ] [ rahgozar ]

مطالب مرتبط