ژاپن موزیک

جمعه

همــه
از جمعـــه
مــی نـالنـــد
ﺍﻣـﺎ جمـعہ تنهـا
ﺭﻭﺯے ست که مـن
می توانم صندلی چوبی ام
را به پشت بام ببـرم و
وتماﺷﺎے چشمهای
تورا درغــروب
آفتاب جشـن
بگیـــرﻡ[ جمعه 04 تير 1395 ] [ 21:7 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط