ژاپن موزیک

..

شکـسته ام ...

ولـی اشـک نمـیریـزم ...

پنـهان شـده ام ...

پشـت لبخـندی که ...

یـک دنیـا درد دارد...



[ دوشنبه 07 تير 1395 ] [ 19:37 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط