ژاپن موزیک

بی اعتماد

هیچ انــــــــتظاری

 از کــــــسی ندارم!

و این نــــــشان دهـــــنده

 قدرت من نیست

مســــــئله، خســـــتگی
 
از اعـــــــتمادهای شکــــسته است💔[ دوشنبه 07 تير 1395 ] [ 19:42 ] [ ابوالفضل ]