ژاپن موزیک

دوس داشتن

دوست داشتنـ❤️
زبانـ👅
زمان⏱
راهـ🛣
دليلـ❗️
نشـانه نمي خواهـد🗒 
دوسـت داشـتنـ👫
دل مي خـواهد💜
و يک مـن مي خـواهد👨🏻
و يـک تـو👧🏻[ دوشنبه 07 تير 1395 ] [ 20:4 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط