ژاپن موزیک

گفتہ بودے

گفتہ بودے

نفسے از نفست

با نفسم

هم نفس است

این چہ حکمت

کہ در این هم نفسے

این دل من

 بے نفس است[ شنبه 12 تير 1395 ] [ 21:53 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط