ژاپن موزیک

بخند

بخاطر "من" بخند
حتى به "دروغ"
گاهى بايد به كسى
 "تنفس""
 "مصنوعى" داد..!!!!![ چهارشنبه 16 تير 1395 ] [ 20:43 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط