ژاپن موزیک

پرسید..

پرسید میخورے یا میبَرے؛

من گرسنه پاسخ دادم
میخورم. . .
چه میدانستم؛؛!!!

لذت ها را میبرند...
حسرتها را میخورند...[ چهارشنبه 16 تير 1395 ] [ 21:25 ] [ ابوالفضل ]