ژاپن موزیک

ﺧﺪاﯾﺎ !

ﺧﺪاﯾﺎ !
ﯾﺎ ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺪه ...
ﯾﺎ اﮔﺮ ﻣﯿﺪﻫﯽ ...
دﯾﮕﺮ از ﻣﺎ ﻧﮕﯿﺮ !
آدﻣﻬﺎ ﻫﻢ ...
ﻫﺪﯾﻪ را ﭘﺲ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻧﺪ !
ﺗﻮ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ...
ﺧﺪاﯾﯽ ...[ جمعه 18 تير 1395 ] [ 13:3 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط