ژاپن موزیک

وَقتی هَمه جا

وَقتی هَمه جا پُر اَست اَز دِل سیری
عاشق بِشَوی غَریب تَر می میری.!

یادَت  نَرَوَد!به  مَردُمِ  این دُنیا
دَریا بِدَهی، کَویر پَس می گیرى[ شنبه 19 تير 1395 ] [ 19:7 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط