ژاپن موزیک

ڪاش هیچکس به ڪسی" نیاز" نداشت۰

ڪاش "دنیا" طوری بود ڪه

 هیچکس به ڪسی" نیاز" نداشت۰

     اونوقت ادمها "مطمـئن" میشدن

ڪسی ڪه "سراغشون" رو میگیره
.
           "دوسشون" داره"

                  نه "ڪارشون.[ شنبه 19 تير 1395 ] [ 19:11 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط