ژاپن موزیک

مــن گــذشــت رو خــــوب بـــلد بـــودم ....

مــن گــذشــت رو خــــوب بـــلد بـــودم ....
گـــذشت از بـــدی هـــا .....
تـــــهــمـــــت هـــــا .....
اشـــتــبـــــاهــــات .....
گــــذشـــت از اَخـــــم ها .....
دادهـــــا، زیـــر آبـــــی رفــــتـــن هــــا .....
گـــــذشــــت از خـــــــیـــــانـــــت .......
امــــا ایـــن ظــــاهـــر مـــن اســــت .......
وقــتی دیدی گـذشتــم حـتی از خــیــانـت
بدون از تــــــــو هــــــم گـــــــذشــــــــتم .......
        ســـــاکــــــت و آروم ......
        مــــــن وفـــــادارم هـــمانــطــور کــه
       مـــــحـکــــم مــــیــــمــــانـــــم
       مـــــــــحــــکـــــــــم هــــم مـــــــــیـــــروم[ شنبه 19 تير 1395 ] [ 19:14 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط