ژاپن موزیک

جســارت میخــواهـد

جســارت میخــواهـد بـرای

نـزدیـک شـدن بـه افکــار دختــری

که روزهـا مـردانـه بـا زنـدگی میجنــگد

امــــا ...

شبــها بـالشـش از هـق هـق هـای

 دختــرانـه خیـــس اسـت😔[ شنبه 19 تير 1395 ] [ 19:17 ] [ ابوالفضل ]