ژاپن موزیک

شده تقديرِ كسے باشے

شده تقديرِ كسے باشے و قسمت نشود

سالها گيرِ كسے باشے و قسمت نشود

پشتِ يك قلبِ بہ ظاهرخوش و يك خنده ےتلخ

شده زنجيرِ كسے باشے و قسمت نشود

در ميانِ تپشِ آينہ پنهان شَوے و

روح و تصويرِ كسے باشے و قسمت نشود

شده در اوجِ جوانے، با همين ظاهرِ شاد 

تا گلو پيرِ كسے باشے و قسمت نشود

شده آزاد و رها باشے و تا عمقِ وجود

رام و تسخيرِ كسے باشے و قسمت نشود

مے شود با همہ ے ريشہ و رگهاےِ تَنت

سالها گيرِ كسے باشے و قسمت نشود ...[ یکشنبه 20 تير 1395 ] [ 19:46 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط