ژاپن موزیک

نــه نمیدانـی!

نـه نمیدانـی!

هیـچ کـس نمـی دانـد

پشت این چهـره ی آرام،

در دلـم چـه مـی گـذرد!

نـه نمیـدانـی!

هیچ کــس نمـی دانـد

ایـن آرامــش ظــاهــر و ایـن دل نا آرام

چقـدر خسته ام میـکنــد![ پنجشنبه 31 تير 1395 ] [ 21:19 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط