ژاپن موزیک

پــــس چــــرا

می گوینــــد:

 " دل بــــه دل " راه دارد ...!

پــــس چــــرا وقتــــی ;

" دلــــم " را شکستــــی ,

" دلــــت " نشکســــت ؟!![ چهارشنبه 06 مرداد 1395 ] [ 20:12 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط