ژاپن موزیک

تنــها نبــودن


مـن بـراے تنــها

نبــودن آدمــهاے زیــادے

دور و بــرم دارم آن

چــیزے کہ نــدارم کســے

بـراے " بـا هـم بـودن " اســت...[ چهارشنبه 06 مرداد 1395 ] [ 20:14 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط