ژاپن موزیک

چارلی ..

چارلي چاپلین
 به فرزندش گفت
من درشعبده بازی روی
طناب راه رفته ام و
میدانم چقدر این کاردشوار است
اما به جرات به تومیگویم
که آدم بودن و روی زمین راه رفتن
از این هم سخت تراست[ دوشنبه 11 مرداد 1395 ] [ 16:48 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط