ژاپن موزیک

دروغ بگو تا باورت ڪنند ....

دروغ بگو تا باورت ڪنند ......
آب زیر ڪاه باش تا بهت اعتماد ڪنند ......
بی تعصب باش تا آزادی حس ڪنند .....
خــیانــت هـایـشــان را نادیده بگیر تا آرام باشند .......
ڪِذب بگو تا عاشقت شوند .......
هرچه نداری بگو دارم، هرچه داری بگو بهترینش را دارم ......
اگه ساده ای ، اگه راستگویی، اگه باوفایی، اگه با غیرتی، اگه یڪرنگی بدان ڪه همیشه تنهایی رفیق ........[ دوشنبه 11 مرداد 1395 ] [ 16:52 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط