ژاپن موزیک

گاهی خداراصدا بزن.

گاهی خداراصدا بزن.
بی آنکه بخواهی ازاوگله کنی.
بی آنکه بگویی
چرا؟
ای کاش
و بی آنکه نداشتن ها
ونبودن ها را
 به او نسبت بدهی.
گاهی خدارابه خاطرخدابودنش
صدابزن[ سه شنبه 12 مرداد 1395 ] [ 20:58 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط