ژاپن موزیک

خـدایــا

خـدایــا

مـحـکومـیتـم را تمـــام کــن...

"خســته شــدم

بــس که شـاهـد

مــرگ آرزوهــایــم بودم[ سه شنبه 12 مرداد 1395 ] [ 21:10 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط