ژاپن موزیک

سکـوت و

سکـوت و صبـــوریم را ...

بـه حسـاب ضـعـف و...

.بے کسـے ام نگــذار ...

دلـم به چیـز هایے پایـبـنـد...

 اسـت که تـو یادت نمـے آیـد...[ چهارشنبه 20 مرداد 1395 ] [ 18:34 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط