ژاپن موزیک

هیچـوقت با نبۅدنٺ کسیو امتحان نکن

ماهے بهـ آب گـفت: بی تـو

 مےمیرمـ

آب خوآستـ امـتحانش ڪنه

گـفت: میـرم و بہ حرفاتـ فڪر

 مےکنمـ

رفټ و زۅد بـرگشٺ، امـا ماهے

 مرده بـود

هیچـوقت با نبۅدنٺ کسیو امتحان نکن[ جمعه 29 مرداد 1395 ] [ 14:45 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط