ژاپن موزیک

........../

🍃🍃🍃🍃🍃💖

با همہ ے فقرم

هرگز محبت را

گدایی نمیکنم

و با  همہ ے ثروتم

هرگز عشق را

خریداری نمیکنم

مےدانم آنچہ بدست مےآید

عشق و محبت نخواهد بود[ جمعه 29 مرداد 1395 ] [ 15:3 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط