ژاپن موزیک

روزڪَار

معشوقـه اے پیـدا ڪرده ام

بـه نـام روزڪَار

ایـن روزها

در آغـوش خویـش

سخـت مـرا

بـه بازے  گرفته[ پنجشنبه 01 مهر 1395 ] [ 22:22 ] [ ابوالفضل ]