ژاپن موزیک

دوست داشنت..

دوست داشتنت 

شبیه هدای این روز ها شده است

شبیه پاییز

که در اوج زیبایی

ناگهان سرد میشود [ دوشنبه 22 آذر 1395 ] [ 21:57 ] [ ابوالفضل ]