ژاپن موزیک

احساس سرد و سر سر ات را نخواستم

احساس سرد و  سر سری ات را نخواستم

در  خاطرم شناوری ات را نخاسستم

با سایه عزیز خودم حرف میزنم

 من یوسفم برادری ات را نخاستم

پس هی نیا که در شب من  درد و دل کنی

لازم نکرده دلبری ات را نخواستم

 [ شنبه 02 ارديبهشت 1396 ] [ 1:8 ] [ ابوالفضل ]