ژاپن موزیک

فاز سنگین

✹ واســـم مهــــم نيـــس

 

✹ كـــه بقــيه ➠➟

 

✹ در مـــوردم چــے ميـــگن

 

✹ واســم مهــــم ايـــنه كــه

 

✹ همـــون •●♔هستم ♔●•

 

✹ كـه ميخـــواستـــم

 

✹ و از خــودم راضيــــم

 

✹ هــركــے مـــا رو نخــواست

 

✹ راه بـاز جـــاده دراز . . . !

 

– — — —- —– —✘— —– —- — — –

↜ آتلـــیه مُفــت گـــیر آوردے

 

▩ ↜ مــیگـے مـُــدِلـَـم ➲➲➲

 

▩ ↜ ⒽⒺ . . . !

 

– — — —- —– —✘— —– —- — — –

 

✹ واســـم مهــــم نيـــس

 

✹ كـــه بقــيه ➠➟

 

✹ در مـــوردم چــے ميـــگن

 

✹ واســم مهــــم ايـــنه كــه

 

✹ همـــون •●♔هستم ♔●•

 

✹ كـه ميخـــواستـــم

 

✹ و از خــودم راضيــــم

 

✹ هــركــے مـــا رو نخــواست

 

✹ راه بـاز جـــاده دراز . . . !

 

– — — —- —– —✘— —– —- — — –

 

مَن مِــثلِ تُــو نیستَــم . . .

 

یـاב گِرِفتَــم بِخَنــבَم و بِبَخشَــم . . .

 

خـُـבا نیستَـم وَلــے . . .

 

زیـرِ سایـَـش بـُـزُرگ شُـבَم . . . !

 

– — — —- —– —✘— —– —- — — –

 

▩ بــــــی ▂ همگــــــان ▂

 

✺ بـــه ✤ ســـر ✤ شـــــــود

 

▩ تــــو هــــم ⇣✖⇣ روش . . . !

 

– — — —- —– —✘— —– —- — — –

 

از سیــاهـی نـتــرس و راه بــــرو

 

♥مـــن♥

 

شـــب شــــروع بـشــه

 

مــــاهــت مـیـشـــم

 

– — — —- —– —✘— —– —- — — –

 

نه کـــــه مَغـــــرور باشَما…

 

نـــــه اَصلا …

 

فَقط لیاقـــــت میخـــــواد

 

وَقتی اِســـــم مَن رو

 

notification

 

گوشیت بیـــــادツ ✘✘✘

 

– — — —- —– —✘— —– —- — — –

 

•●❤ من ❤●• یـــنــــے

 

تـــو یــه ⇣●⇣ جـــ…..ــمع

 

بـــا .:. هـمـــــه .:. ●●●

 

فـــ…↯❤↯..ـــرق دارمــــــــ

 

– — — —- —– —✘— —– —- — — –

 

•● مَــــن☞✘

 

•● دِلَـــم خوشِـــه☞✘

 

•● بــه نیشخنـــدایی☞✘

 

•● کِـــه☞✘

 

•● لای☞✘ِ

 

•● حَـــرفامه ☞✘

 

– — — —- —– —✘— —– —- — — –

 

بِــه •° کَســی°• کِـه . . .

 

●●● میخـــواد بِــرِه➜

 

▂ نِمیگَــــم نَــــرو ▂

 

میگَــــم صَــب کُــن •••

 

خـودَم تــا↓↑ جایـــی↑↓ کِـه

 

● میخـوای بِـری میرِســونَمِت●¡●

 

– — — —- —– —✘— —– —- — — –

 

✤ اَ وقتــــــــے ↯↡↯ فهمـــــیدم

 

✧ بــا ڪـــیا مــــــیپره ●●●

 

✤ تــــازه فهمــــیدم . . .

 

✧ وقتــــے بــا مـــن بـــود

 

✤ اوج ↜ پــــروازش ↝ بـــود ツ

 

– — — —- —– —✘— —– —- — — –

 

↶✘ ممکنـــه ●●●

 

ســر کــار گـذاشتــن مـــن

 

بـــراتــ ✧ مثـــل ✧

 

آبـــ خــــوردن بـــاشـــه

 

ولــــے ظاهـــر ♚ اسیــد ♚ مث آبــه

 

هـوا ↫ خودتــو ↬ داشتــه باشـــ ! !

 

– — — —- —– —✘— —– —- — — –

 

✘✪ پِــزِشـــک نـیــســتَم . . . ✪✘

 

✘✪ اَمـا نــُسـخَتــو پــیچـیـدَم ✪✘

 

↩ هــِــــــــــــــــــرے ↪

 

– — — —- —– —✘— —– —- — — –

 

●⇠ مَــن وَقتــے حالَــم بَــده

 

●⇠ کلا سِـه روز طــول میکِشــه . . .

 

❶ روز اول گِریـِه

 

❷ روز دوم افسُـردِگـے

 

❸ روز سِــوم تَفــکُر بَراے اِنتِــقام . . .

 

– — — —- —– —✘— —– —- — — –

 

⇚ اگـه •●♛ سـرم پـاييـــنه ♛●•

 

⇚ وآسـه✧ سـربالـائـيـه ✧ روزگـاره

 

⇚ نـه شـاخ بـــوבنـت ●●●

 

⇚ اگــه✧ شــاخ ✧ هـــم بـوבے

 

⇚ وآســه مـامـانـــت بـــوבے !

 

– — — —- —– —✘— —– —- — — –

 

▦ قابـل توجــه ↫ بعضیـا

 

✤ ســـــر ➲ راتـــــــ…

 

✤ خفــــه ↯⇡↯ خونـــــم

 

▦ بــگـــیـــ…..ــر ➘➘➘

 

– — — —- —– —✘— —– —- — — –

 

↯↲ جـــــواب ↳↯ بــعــضــی ⇦ حـرفـا⇨

 

.:. ✘✘✘ فــــــقــــــط ✘✘✘ .:.

 

یـه •○↜ نفـــــس ↝○• عـمـیـــق •!•!•

 

– — — —- —– —✘— —– —- — — –

 

✪ مــن •°•°•°•✪

 

↓↑ ضــربـه↓↑ خــوردم

 

✪ تـا ○↯ قــوی تـر↯○ شــم

 

✪ فــردای مـــن . . .

 

✪مـیــتونه★زیبــا★شــه . . .

 

– — — —- —– —✘— —– —- — — –

 

▦ یـکــے از ↲ قــابـلـیــتـام ↱ ایـنـه کـه

 

✘ طــورے مـیـــتونـــم کــســے رو

 

▦【 فــرامــوش】کــــنـــم ●●●

 

✘ کــــه انـــگار از اولـــشم نــبــوده

 

▦ یـنــے ✧ دیــوونــه ✧ ایــن اخلـاقـمـم ツ

 

– — — —- —– —✘— —– —- — — –

 

⇙ ᓅـــک کــرב مـــارو زבه ✘ زمــیـــלּ ✘

 

⇙ ولــــے ↜ نــمـــیــــבونــــســـت ↝

 

⇙ بــزنــه زمـــیـــלּ ⇪ هـــوا ⇪ مــیـرهツ

 

– — — —- —– —✘— —– —- — — –

 

⇦ چـــــــــے زدے کـــــــه ↻

 

⇦ فــــک ↭ مـــــیـــکــــنـے↯↯

 

⇦ شـــدے الــان ↫ شـــبیه↬ مــــن ؟؟

 

– — — —- —– —✘— —– —- — — –

 

● ⇠ بآیـכ حآفظَمــو↯ فرمتــ↯ ڪنمـ . . .

 

● ⇠ بَضیــــا اَلکـــے ⇢⇣⇠

 

● ⇠ خآطــره پــــر ڪرכטּ !●!●!

 

– — — —- —– —✘— —– —- — — –

 

⇐ درگــــیریــاے ※ ذهنــــــم

 

⇐ کـــ↯ــم کـــ↯ــم داره ↓▩↑

 

⇐ ↲مــسلحــانــه ↳ مـــیشه ツ

 

– — — —- —– —✘— —– —- — — –

 

▦ فــقــط↶ פֿـ❤ــבآ ↷ مــے تــפانــב

 

✤ בربـاره ے مــن↫ قـضــآפت↬ کـنــב

 

✤ پــس↲ פֿــפآهــشــا↱ ●●●

 

▦ פֿــــفـــه ! ! ! ➘➘➘

 

– — — —- —– —✘— —– —- — — –

 

↯ اونـــ….ــــی↯ کــه . . . ⇢⇣⇠

 

↫✦✧ واســـه شــــما ✧✦↬

 

↹ آرزوئــــــــــه ↹ ▣•▣•▣

 

واســــه •●♔ مـــن♔●•

 

↯⇩⇩ خـــاطــــرس⇪⇣⇕ !

 

– — — —- —– —✘— —– —- — — –

 

✘ﺧـــــــﯿـــــــﻠـــــــﯿــــــــــــﺎ ﺑـﻬﻢ ﯾـﺎد دادن ﮐــﻪ ﻣـﯿﺘﻮﻧـﻦ ﺑـﺎﻫﺂم ﺑــــــــــــﺂزي ﮐـﻨﻦ♜

 

ﻣــــــــــــــﻨــــــــــﻢ ☞ ﺑـﻬـﺸـﻮن ﯾـﺂد ﻣـﯿـﺪم ﮐـﻪ ﺑـــــــــﺂزي رﻓﺖ و ﺑﺮﮔـﺸﺖ داره✘

 

– — — —- —– —✘— —– —- — — –

 

ﺩﺭﺳــﺘــهــ ﺑـﻌــﻀــے ﺟـﺎﻫـﺎ ﻏـﺮﻭﺭمــ ﺧــﻢ ﺷـــﺪﻩ

 

  ولــے…

 

بــهــ  ﺫﺍﺕـــ پاکـــمـــ ﻗــﺴــــﻢـــ

 

ﻧﻤــےزارمـ ﺑـــﺸــﻜـﻨـﻪــ

 

– — — —- —– —✘— —– —- — — –

 

⬅ما➡

 

◀ ژن ▶ خاص بودن و داریم ▶

 

✌ نه ژستشو ✌

 

– — — —- —– —✘— —– —- — — –

 

شـــایـعــه کــردنـــ

 

زمــیــن مــیــخـورمـــ

 

هــه ، حــــاجیــــــ … مــمــکــنــه مــگــهـ ؟؟ ✘

 

– — — —- —– —✘— —– —- — — –

 

✘هـــه ﺑــﻪ ﺑَـﻌﻀﯿـــﺎﻡ ﺑــﺎﺱ ﮔــﻔﺖ: ﻣـَـــــﻦ ” ﺭﻭﻏَــﻨـﻢ ” ﺷﻤـــﺎ ” ﺁﺏ” ﺧﻮﺩِﺗـَــﻢ ﺑﮑﺸﯿـــــﺎﺍﺍ،

 

ﺑﺎﻫـــﺎﺕ ﻗﺎﻃــﯽ ﻧِـﻤﯿــﺸَــﻢ! ﺣـــﺎﻻ ﻫـِــــﯽ ﻫَــــﻢ ﺑِـــﺰَﻥ…✘

 

– — — —- —– —✘— —– —- — — –

 

✘ بـــه بــعضـــیا بــاس گفت:حــســابـــی مـــنــو دور بزن . . . !

 

✘ خــــوبــــ کـــه ســــرتــــ گیـــــج رفــــت . . . !

 

✘ دوبـــاره میــوفــتی جــلــو پــا خـــودم . . . ![ سه شنبه 03 فروردين 1395 ] [ 0:17 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط