ژاپن موزیک

نشسته ام وسط عاشقانه ای بی رحم

نشسته ام وسط عاشقانه ای بی رحم

و خیره ام به شروع ترانه ای بی رحم

هنوز متهمم که تورا نفهمیدم

و پایند تو هستم به خانه ای بی رحم

همیشه اشک چیکده میان قلبم تا 

نلرزد اینه بغض چانه ای بی رحم

 هنوز هم که هنوز است عاشقت هستم

جواب عشق من اما بها نه ای بی رحم

تمام بی کسیم بی اراده می گیرد

بر استخوان پر از درد شا نه ای بی رحم

ببین که سوختم از لحظه های تبدارت

و مانده ام ته جیب زمانه ای بی رحم

 [ یکشنبه 20 فروردين 1396 ] [ 14:58 ] [ ابوالفضل ]